Xolesterin nedir


2-ci tip şəkərli diabetlər üçün məsləhətlər. Xolesterin haqqında.[redaktə | əsas redaktə]

2-ci tip diabetli xəstələr üçün (IAOŞD) qidalanmada əsas diqqət xəstənin arıqlamasına və ya onun artıq çəki yığmamasına yönəldirir. Buna görə də dieta aşağı kalorili olmalı (piylənmə olduqda sutkalıq 1200-1500 kkal olmalıdır) və xəstənin ərzaqlar haqqında, onların kaloriliyi nöqteyi nəzərindən təsəvvürü olmalıdır. Aydın məsələdir ki, hansı ərzaqların şəkəri artırıb artırmamasını, karbohidratların qida qəbuluna görə bərabər bölunməsini xəstə bilməlidir, lakin onun karbohidratları ÇV ilə hesablanmasına lüzüm yoxdur. Bu halda 5 nömrəli cədvəldən istifadə olunmalıdır və orada ərzaqların 100 kkal tutumlu miqdarı göstərilir.

Cəd. 5 100 kkal tutumlu ərzaqların miqdarı.

2-ci tip (insulindən asılı olmayan şəkərli diabet) diabetlər üçün məsləhətlər

 1. 2-ci tip diabetdə xəstə zulalları sağlam adam qədər yeyə bilər; Yağlar məhdudlaşmalıdır, ən yaxşı bitki məşəli yağlardan istifadə olunmasidir; karbohidratları ÇV görə hesablamaq lazım deyildir. Lakin onları kiçik porsiyalarla istifadə etmək lazımdır.

 2. Çəki artıq olduqda aşağı kalorili dieta lazımdır və qida ilə qəbul olunan kkal hesablanmalıdır. Bunu 2-5 nömrəli cədvəl vasitəsi ilə etmək olar.
 3. Xolesterin haqqında. Qanda damarlar üçün təhlükə törədən artıq xolestərini nəzarətdə saxlamaq lazımdır. Baxmayaraq ki, xolestərin ateresklerozu yaradan əsas faktorlardan biridir o həyat fəaliyyəti üçün lazımdır (məsələn D vitamininin sintezi üçün). Qanın tərkibində xolesterinə qlükoza kimi çox diqqətlə nəzarət etmək lazımdır. Mümkün normalar belədir:
 4. 3-5.2 mmol/l – yaxşı göstəricidir,
 5. 4 mmol/l qədər – yol veriləndir.

1 sutkada orqanizmə daxil olan xolesterinin miqdarı 0.3-0.4 qramdan artıq olmalı deyildir. Qeyd edək ki ən çox xolesterin heyvani yağlarda (kərə yağı, yağlı pendirlər, xama və kəsmik, yağli ət, salo) olur ki, onların istifadəsini məhdudlaşdırmaq lazımdır.

Xolesterin ən çox aşağıdaki ərzaqlardadır.
Xolesterin qr
Beyin 2
Pendirin yağlı növləri 1qr qədər
Yumurta 0.6
Ciyər, böyrəklər 0.2-0.4
Bəzi balıq növləri 0.2-0.4
Kürü 0.3 çox
Kərə yağı 0.2

Bitki yağlarında xolesterin yoxdur ona görədə yemək hazırlayarkən qarğıdalı, zeytun və günəbaxan yağından istifadə etmək məsləhətdir.

6. Beləliklə tərkibində xolesterin olan ərzaqları yemək lazım deyildir.


ur ki, biz heyvani yağları minimuma endirib, bitki yağlarindan istifadə edirik. Yağsız xama və kəsmikdən istifadə etməli, südün yağlılığı 0.5% olmalıdır, kərə yağının sutkalıq miqdarı 10-15 qramdır. Balıq və ət yağsız, suda bişmiş və ya pörtlədilmiş məsləhət görülür. Ləpələr və tumlar lazım olan qədər yeyilməlidir, çünki onlar yağlarla zəngindir. Yumurta günə 1 ədəd olmalıdır. Bizim orqanizm sadə şəkərləri; qlükozanı, fruktozanı mənimsəyir. Qida şəkəri, zəif turşuların və mədə ferməntlərinin təsiri altında mədədə qlükozaya və fruktozaya bölünürlər. Qlükoza qana çox tez, fruktoza isə 2-3 dəfə yavaş sorulur. Analoji proseslər maltoza və laktoza ilə də baş verir, lakin nişastanın parçalanma və sorulması çox yavaş gedir. Misal üçün nişastanın sadə şəkərlərə parcalanması nazik bağırsaqda baş verir ki , burayada qida mədədən az-az miqdarda daxil olur.

Beləliklə nişastanın parçalanmasından alınan sadə şəkərlər tədricən sorulur, həm də üstəlik, karbohidratların qana tez sorulmasını qoruyan sellüloza bu prosesi ləngidir.

Sellüloza ilə zəngin məhsullara aşağıdakilar aiddir: buğda və çovdar kəpəkləri, kəpəkli çörək, yarmalar – yulaf, arpa; çuğundur, yerköku. Sellüloza bütün meyvə və tərəvəzlərin tərkibindədir.

Qeyd edək ki, əgər şəkər karbohidratları qida ilə lazım olandan artıq miqdarda daxil olursa, qlikogen şəkəri kimi onlar qara ciyərə və əzələlərə ehtiyat şəklində yığılır.

Ehtiyac olanda qlikogen qlükozaya kimi parçalanır, qana keçir və orqanizmin bütün toxumalarına yayılır. Bu ehtiyac nə vaxt başlayır?


Sağlam insanlarda, həmçinin diabetiklərdə – fiziki işlə məşğul olduqda, vaxtında yemədikdə və ya az yedikdə.( )

Artıq qidalanmada, yəni karbohidratlar çox miqdarda orqanizmə daxil olduqda onlar piyə çevrilir və əgər piy toxumaları çox yığılırsa bu piylənmə ilə nəticələnir. Lakin normal fiziki inkişaflı insanlarda da piy toxuması var, hansı ki, çox vacib funksiya yerinə yetirir: piy və əzələlərdə, qara ciyərdə yığılan qlikogen ehtiyatı () aclıqdan üçqat müdafiədir.

Aclıq zamanı aşağıdakı proses baş verir: ən əvvəl qara ciyərdəki, sonra əzələlərdəki şəkər ehtiyatları istifadə olunur; və nəhayət piy toxuması parçalanır, keton cisimlərin əmələ gəlməsi ilə nəticələnən enerji hasil edir və nəticədə insan ariqlayır. Diabetikləri bu üçqat müdafiə xilas edə bilər, lakin hipoqlikimiyadan yox – çünki o çox sürətlə baş verir, və qara ciyərdəki qlikogen ehtiyatının qlükozaya qədər parçalanmasına çoxlu vaxt lazımdır.

Karbohidratların xüsusiyyətlərinin öyrənilməsinə qayıdaq.

Bizə artıq aydın oldu ki, sadə karbohidratlar qana tez sorulur və qanda şəkəri sürətlə yüksəldir. Mürrəkəblər karbohidratlar isə bunu ləng edirlər, çünki əvvəl onlar sadə karbohidratlara parçalanmalıdır. Lakin qeyd etdiyimiz kimi tək parçalanma yox, başqa faktorlar da buna tə’sir göstərir. Bu faktorlar bizim üçün çox vacibdir.

Lakin biz qeyd etdiyimiz kimi sorulmaya yalnız qidanın parçalanması, hissələrə ayrılması yox, digər faktorlar da tə’sir edir. Bu faktorlar bizim üçün çox böyuk əhəmiyyət kəsb edir, çünki diabetiklər üçün qanda şəkərin yüksəlmə faktı yox, onun kəskin və çox sürətlə yüksəlməsi təhlükəlidir. Və ya başqa sözlə desək bu halda karbohidratlar sürətlə orqanizm toxumaları tərəfindən sorulur, qanı qlükoza ilə sürətlə doydurur və hiperqlikimiya halına səbəb olur. Bunun üçün sorulmanın sürətinə tə’sir edən faktorları aşağıda qeyd edəcəyik:


 1. karbohidratın növu – sadə və ya mürəkkəb (sadə karbohidratlar həddindən çox tez sorulur);
 2. qidanın hərarəti – soyuq sorulmanı əhəmiyyətli dərəcədə azaldır;
 3. qidanın konsistensiyası – tərkibində çoxlu miqdarda sellüloza olan mürəkkəb, lifli və dənli qidaların sorulması tədricən olur;
 4. ərzaqın tərkibində yağların olması – yağli ərzaqlardan karbohidratlar tədricən və yavaş sorulur.
 5. sorulmanı ləngidən preparatlar – məsələn qlükobay.

Bu mülahizələrə əsaslanaraq tərkibində karbohidrat olan qida məhsullarını üç qrupa bölmək olar:

 1. tərkibində «ani şəkər» olan qidalar – qanda şəkəri 3-5 dəq. sonra kəskin qaldırır.
 2. tərkbində «sür’ətli şəkər» olan qidalar – qanda şəkəri 10-15 dəq. sonra kəskin qaldırır, qida mədədə və bağırsaqlarda 1-2 saat müddətində həzm olunur.
 3. tərkibində «tədrici şəkər» olan qidalar – qanda şəkərin qalxması 20-30 dəq sonra və nisbətən rəvan olur, qida mədə və bağırsaqda 2-3 saata həzm olunur.

Bu klassifikassiyaya əlavə olaraq qeyd edə bilərik ki, «ani şəkər» – bu təmiz halda, yəni sorulma prolanqatorlarından azad olunmuş qlükoza, fruktoza, maltoza və saxarozadır; sürətli şəkər bu sorulma prolanqatorları olan fruktoza və saxarozadır (məsələn alma, həm fruktozası həm də sellulozası vardır); «tədrici şəkər» – Bu laktoza və kraxmaldır, həmçinin çox güclü prolongatorlu saxaroza və fruktozanı da bura aid etmək olar, beləki prolanqatorun sayəsində saxaroza və fruktozanın parçalanması, nəticədə əmələ gələn glükozanın qana sorulması əhəməyyətli dərəcədə ləngiyir.

Yuxarıda deyilənləri misallarla izah edək: tərkibində qlükoza olan preparatları qəbul etdikdə [glükoza həbləri]: o dərhal qana sorulur. Lakin demək olar ki, fruktoza meyvə şirəsi, maltoza isə pivə qəbul etdikdə eyni sürətlə sorulurlar, çünki bunlar məhlul olub tərkibində sorulmanı ləngidən sellüloza yoxdur, lakin bütün meyvələrdə sellüloza vardır, deməli onlarda adı sorulmadan «müdafiə xətti» var; burada da sorulma tez gedir, lakin meyvə şirələrində olduğu kimi sürətlə olmur. Un məhsularında belə «müdafiə xətti» ikidir: kraxmal, hansıkı monosaxaridlərə parc-alanmalıdır,sellüloza; nəticədə sorulma daha ləng gedir. Bu cəhəti qeyd edərək, tərkibində karbohidratlar olan qida məhsularını nəzərinizə catdıraq: şirniyyat, un məmulatları və sıyıqlar: kaşa, meyvə və giləməyvələr, bəzi növ tərəvəzlər, süd məhsularının bəzi növləri. Bunlar hamısı qanda şəkəri qaldırır, lakin tərkiblərindəki şəkərlərin növündən və prolanqator faktorlarından asılı olaraq, qanda şəkərin yüksəlmə sürəti müxtəlifdir.


r təmiz şəkərin kaloriliyi 4kkal-dır. Mineral maddələrə və vitaminlərə gəldikdə isə prinsipcə onlar bütün qida məhsularında bu və ya digər miqdarda vardır. Lakin qida məhsularının arasında elə rekordsmenlər vardır ki, onları yaddan çixartmaq lazım deyil: bunlara qarabaşak, yumurta, qaraciyər, balıq yağı, yerkökü və göyərti aiddir. Təəsuf ki, yumurta və qaraciyəri şəkər xəstələri çox miqdarda yeyə bilməzlər, çünki onların tərkibində xolestərinin miqdarı çoxdur. Amma meyvə və tərəvəzlər vitaminlərlə çox zəngindir və bir cox qida məhsuları isə məsələn süd və un məhsullarına vitaminlər əlavə olunur, bundan əlavə vitamin və mineral maddələri xüsusi preparatların tərkibində qəbul edə bilərik.

Qarşıdaki bölmədə biz ərzaq məhsularının qanda şəkəri artırmaq xüssusiyətinə görə təhlil edəcəyik, indi isə onların bu nöqtei nəzərdən klasifikasiyasını nəzərdən keçirək:

1. şirniyyat; 2.süd məhsulları; 3. un məhsulları və sıyıqlar; 4. meyvə və giləməyvələr; 5. ət və balıq məhsulları; 6. alkoqolu içkilər; 7.şəkər əvəzədiciləri; 8.tərəvəzlər.

Qida məhsularının ümumi xarakteristikasına gəldikdə isə onlar aşağıdaki göstəriciləri özündə əks etdirir:

 1. qida məhsullarının tərkibindəki karbohidrat, yağlar və züllaların miqdarı
 2. qida məhsullarının tərkibindəki ən vacib-natriy, kaliy və kalsiy mineral maddələrinin miqdarı.
 3. vitaminlərin miqdarı və tərkibi.
 4. xolesterinin miqdarı – bu maddə bizim qanımızda dövr edir və onun yüksəlməsi atereskleroza, ürəyin işemik xəstəliyinə, hipertoniya və digər xoşagəlməz hallara səbəb olur.
 5. ərzaqin energetik əhəmiyyəti – bu xüsusi ölçu vahidi; kkal-lə təyin olunur

Balanslaşdırılmış diyetanı tərtib etmək üçün hər bir ərzaqin tərkibində mineral maddələrin və vitaminlərin, xolesterinin, miqdarinı, onun enerji tutumunu bilmək lazımdır. Bu məlumatlar cəd. 2 – ərzaqlarda əsas qida maddələrinin, xolesterinin, və energetik tutumun miqdarı cədvəlində verilmişdir.


1. Zülalar, karbohidratlar və yağların miqdarı haqqında olan məlumatlar əvvəlki bölmələrdən bizə aydındır: demək lazımdır ki, ərzaqlarda bu maddələrdən başqa olan maddə tamamilə sudur. Bu maddələrə insanlarda sutkalıq təlabat onun gördüyü işdən və çəkisindən asılı olaraq aşağıdaki miqdarda ola bilər:

Zülallar – 80-120 qr və ya bədən çəkisinin hər kq-na 1-1,5qr: lakin hər kg üçün 0,75qr-dan az olmamaq şərti ilə: Yağlar – 30-dan 80-100 qrama qədər. Karbohidratlar – 300-400 qram

Aydın məsələdir ki tərkibində bu miqdarda komponentlər olan ərzaqların faktik çəkisi qat- qat yüksəkdir; məsələn orqanizmi 100 qram zülalla tə’min etmək üçün 0,5 kq mal əti və ya 0,55 kq yağsız kəsmik yemək lazımdır

2. Insanın qidası balanslaşdırılmış və kifayət qədər kalorili olmalıdır.

Balanslaşmış qida dedikdə qida rasionunda zülallarin, yağların, karbohidratların, mineral maddələrin və vitaminlərin lazım olan miqdarda və proporsiyada olması başa düşülür; kalorilik isə qidanin energetik əhəmiyyətini göstərir. Fəaliyyət növundən asılı olaraq, yaşlı insan aşağıdakı miqdarda kkal-li qida qəbul etməlidir: intensiv fiziki iş 2000-2700 kkal. mötədil fiziki aktivlik, iş 1900-2000 kkal fiziki işlə əlaqədar olmayan fəaliyyət 1600-1800 kkal


Bu məsləhətlər diabetiklərə də aiddir, lakin kök adamlar, 2-ci tip diabetli xəstələr daha aşağı kkal qida qəbul etməlidirlər.

1-ci cədvəldə göstərilən ərzaqların özlərinin «çempionları» vardır ki, onların xeyirli xüsusiyətlərini biz heç vaxt yaddan çixartmamalıyıq. Bunların sırasına aiddir: yerkökü – tərkibindi çoxlu miqdarda karotin vardır göyərti – şüyüt, cəfəri, petruşka, quzuqulaği, keşniş, kəvər və s. Bunlarda da çoxlu karotin vardır, həmçinin bunlar kali, kalsi və vitaminlər mənbəyidir. darı və qarabaşaq – bunlarda çoxlu B1 və PP vitamini vardır.

3. Süd məhsulları – xüsusi ilə kəsmik, pendir və qatiqda B2 vitamini ən yüksək miqdardadır: bu məhsullardan ən əhəmiyyətlisi yağsız kəsmikdir.

Toyuq əti, yağsiz mal əti və bəzi balıq növlərində vitamin PP çox yüksək miqdardadır. A vitamini yalnız süd məhsullarında, ən cox isə yağli süd məhsullarında olur. Bu vitamin mənbəyi kimi süddən, yağsız xamadan və az miqdarda yağdan istifadə etmək məsləhətdir. Vitamin C mənbəyi isə sitrus meyvələri, kələm və göyərtidir.

4. Heyvani zülalları bitki mənşəli zülallarla əvəz etmək məsləhətdir. Bitki mənşəli zülalların mənbəyi paxlalar, soya, və göbələkdir. Heyvani zülalların çox istifadəsi, xüsusi ilə 40-50 yaşından sonra məqsədə uyğun deyildir.


5. Duzdan minimal miqdarda istifadə etmək lazımdir, çünki artıg duz oynaqlarda toplanır və hipertoniya xəstəliyinin yaranmasına səbəb olur.

6. Qidanı elə hazirlamaq lazımdır ki, onun tərkibindəki şəkər tədricən sovrulsun. Qidanın və içkilərin isti yox, ilıq olması, qidanın konsistensiyası isə lifli, dənəli və sərt olmalıdır. Həddindən çox xırdalanmış, əzilmiş, püre və ya manna sıyiğı tipli yeməklər məsləhət deyil. Aşağıdaki cəhəti nəzərə almaq məsləhətdir: qidada nə gədər çox sellüloza olarsa onun tərkibindəki şəkər bir o qədər yavaş sorular.

Источник: az.wikipedia.org

Что это за вещество?

Холестерин (С27Н46О) относится к классу липофильных спиртов, поэтому в некоторых странах его называют холестерол.

Вещество является важным компонентом клеточных мембран, участником синтеза стероидных гормонов и желчной кислоты. Соединение поступает в организм с пищей животного происхождения (оно не содержится в растениях и грибах), в количестве 300—500 мг/сут., в виде эфиров. После гидролиза и всасывания в ткани слизистой оболочки кишечника холестерин попадает в кровь, а затем в печень.

Биосинтезом собственного холестерина организм компенсирует его недостаток в рационе. Соединение синтезируется в различных тканях, но больше всего в печени — от 50 до 80% и тонком кишечнике — 10—15%. Остальная часть вырабатывается в половых железах, коре надпочечников, коже. За одни сутки организм производит приблизительно 1 г вещества. Регулирование синтеза холестерина является важной задачей с биологической и медицинской точки зрения.

Вернуться к оглавлению

Для чего нужен организму?


Xolesterin nedir
Холестерин нужен, особенно ростущему организму.

Это жироподобное органическое вещество входит в состав всех клеток, но в отличие от других жиров, не используется для получения калорий, однако роль холестерина в организме человека очень важна — он отвечает за жизненно важные биохимические процессы и выполняет следующие функции:

 • укрепляет клеточные мембраны;
 • участвует в производстве желчи, расщепляющей жиры в кишечнике;
 • содействует выработке витамина D;
 • синтезирует половые гормоны — эстроген у женщин и тестостерон у мужчин.

Вернуться к оглавлению

Нормы холестерина

Холестерол — жирное вещество, поэтому самостоятельно циркулировать по крови не может. Решением этой задачи является его связь с определенными белками, которые выполняют роль транспортных средств и переносят его с кровотоком к органам. Такая комбинация жиров и белков называются липопротеинами. Они подразделяются на два типа:

 • Липопротеины низкой плотности (ЛПНП). Называются плохие, так как транспортируют холестерин в артерии и оставляют его большую часть на стенках.
 • Липопротеины высокой плотности (ЛПВП). Являются самыми маленькими, легко проникают сосуды, доставляя холестерин, а затем переносят излишки обратно в печень, где он разрушается и выводится из организма. Поэтому эти соединения называются хорошими.

Нормы содержания общего холестерина и липопротеинов в крови показаны в таблице:

Показатель Норма, ммоль/л
Мужчины Женщины
Общий холестерин 3,5—6 3—5,5
ЛПНП 2,2—4,8 1,95—4,5
ЛПВП 0,62—3,7 0,5—2,6

Вернуться к оглавлению

Почему происходит изменение уровня холестерина?

Xolesterin nedir
«Плохой» холестерин содержится в вредных продуктах.

Чаще всего причиной становится:

 • Злоупотребление продуктами с большим содержанием ЛПНП, например, майонез, мучные продукты, жирное мясо, чипсы и др.
 • Малоактивный образ жизни, способствующий появлению лишнего веса.
 • Возраст. Чем человек старше, тем выше предрасположенность к заболеванию.
 • Табак и алкоголь.
 • Предрасполагающим факторам является наследственность.
 • Беременность, когда повышается уровень женских гормонов.
 • Лекарственные препараты — прогестины, анаболические стероиды, кортикостероиды.

Вернуться к оглавлению

Чем опасны скачки холестерина?

Высокий уровень этого соединения обычно не вызывает никаких симптомов, но приводит к ослаблению иммунитета, серьезным сбоям в работе организма с опасными последствиями:

 • Холестериновые отложения на стенках сосудов постепенно сужают их просвет. Закупорка и повреждение артерий, по которым кровь транспортируется к сердцу — прямой путь к образованию тромбов, возникновению ишемической болезни сердца, инсульта, инфаркта. Повышенный холестерин каждый раз вызывает громадные перегрузки сердечной мышцы, которые впоследствии заканчиваются остановкой сердца.
 • При закупорке сосудов повышается риск возникновения атеросклероза.

Низкий холестерин встречается гораздо реже. Влияние низкого уровня этого вещества на организм все еще изучаются, но врачи уверены, что такое состояние негативно сказывается на психическом здоровье, поэтому симптомами могут быть перепады настроения, подавленность, даже склонность к суициду. Осложнения в таких случаях не менее опасны:

 • депрессия и тревога;
 • возрастает риск раковых заболеваний;
 • бесплодие;
 • недостаточная всасываемость слизистой кишечника;
 • эндокринные заболевания;
 • авитаминоз;
 • анемия.

Вернуться к оглавлению

Нормализация холестерина

Первый шаг к здоровью — правильный образ жизни.

Xolesterin nedir
Правильное питание решит проблемы в организме.

Для этого необходимо предпринять следующие шаги:

 • Перейти на низкоуглеводную диету и отдать предпочтение продуктам, приводящим в норму холестериновый уровень, таким как:
  • овес;
  • ячмень;
  • фасоль;
  • баклажаны;
  • растительное масло;
  • фрукты — яблоки, виноград, клубника и цитрусовые;
  • соя и соевые продукты;
  • рыба — лосось, тунец и сардины;
  • продукты, содержащие клетчатку и др.
 • Применять добавки, например, экстракт артишока, рыбий жир, семена льна, экстракт чеснока в капсулах.
 • Заняться физкультурой. Упражнения нужно делать каждый день по 30—60 минут.
 • Воздержаться от употребления продуктов, содержащих трансжиры.
 • Отказаться от алкоголя и табака.

Для регуляции синтеза назначаются статины, секвестранты желчных кислот, ингибиторы всасывания холестерина, витамин В3. При низком холестерине могут быть назначены антидепрессанты. Народные рецепты в этом случае мало помогут. Целебные отвары насыщают организм полезными микроэлементами и витаминами, но они не справятся с нормализацией холестеринового уровня. В некоторых фруктах и приготовленных из них соках содержится много углеводов — это важно учитывать при лечении.

Источник: EtoPechen.ru

 
30094Bu yağa bənzər maddə olub, qara ciyər hüceyrələri tərəfindən az miqdarda hazırlanır, lakin bu az miqdar bütün hüceyrə qişalarının yaradılmasına, öd turşuların, hormonların və D vitamininin əmələ gəlməsinə bəs edir.lakin qida ilə xolesterinin artiq miqdarda daxil olması, onu faydalı maddədən bir nömrəli düşmənə cevrilir. Damarların daxili divarlarında, xüsusi ilə də ürək və beyin damarlarında yığıntı şəklində toplanaraq ateroskleroza səbəb olur. Buradan da ürəyin işemik xəstəlikləri:stenokardiya, infarkt və beyin qan dovranının pozulması- insulta qədər meydana çıxır.
Xolesterin 3 cür olur: 1. Ümmümi xolesterin – normada qanda 5mmol/l olur.
2. Xolesterin lipoprotein aşağı sıxlıqlı(XLAS) — qanda miqdarı 3mmol/l-dən artıq olmur. 3. Xolesterin lipoprotein yüksək sıxlıqlı(XLYS) – qanda 1 mmol/l-dən yüksək olur. XLAS “pis” xolesterinə aiddir, beləki onun artiqlığı atereskleroza gətirib çıxarır. “Yaxşı” xolesterin isə “pis” xolesterini tutur və qandan təmizləyir və beləliklə sklerotik yığıntıların yaranmasına mane olur. Burada belə bir sadə asılılıq yaranır ki, yəni qanda “yaxşı” xolesterin nə qədər yüksək, “pis” xolesterin isə aşağıdırsa orqanizm o qədər sağlamdır. Infarkt və ya insult kecirtmiş, həmçinin şəkərli diabet, stenokardiya, aşağı ətrafların ateresklerozu ilə xəstə olan insanlarda qanda ümmümi xolesterinin miqdarı 4,5 mmol/l-dən yüksək olmamalı, XLAS – 2,6 mmol/l, XLYS 1 mmol/l-dən yüksək olmalıdır. Qanda xolesterinin artıqlığı uzun müddət klinik özünü biruzə vermir, ona görə də ateresklerozun erkən profilaktikasını keçirtmək vacibdir. Odur ki 20 yaşdan sonra hər bir insan qanda xolesterini yoxlatmalı aşağıdakiları qaydalara əməl etməlidir:
1. İldə bir dəfə, lazım olduqda isə 2-3 dəfə xolesterinin səviyyəsini yoxlatmalıdır. Bu imkan verər ki, onun səviyyəsini azaltmaq üçün tədbirlər görsün və ateresklerozun ciddi ağırlaşmalarını 30-40% azaltsın.
2. Tərkibində yüksək miqdarda xolesterin olan ərzaq məhsullarını – yağlı ət və həmcinin belə ət məhsullarını, qara ciyər, beyin, böyrəklər, yumurta sarısı, kərə yağı, yağlı pendirlər və süd məhsulları,krevetlər istifadə etməsinlər. Duzun sutkaliq miqdarını 6 qr qədər azaldılsın.
3. Qida rasionunda günəbaxan, zeytun, qarğıdalı, soya yağlarının istifadə artırılsın,həmcinin skumbriya, sardinya,lasos, siyənək balıqlarının rasiona daxil edilməsi çox faydalıdır.
4. Bağırsaq traktının təmizləyiciləri olan və tərkibində qida lifləri olan alma, dəniz və gül kələmi, noxud, paxla qəbul etmək lazımdır. Bir gündə 30 qr qida lifləri istifadə etmək lazımdır. Yer kökündə, cugundurda, ərik və şaftalıda pektin maddələri var ki, onlarda “pis” xolesterini tutur və xaric edir.
5. Fiziki fəaliyyət zamanı XLAS sərf olunur, ürək məşq edir, beyin qan dövranı güclənir. Özünüzü gücünüz fiziki fəaliyyətə öyrədin və həftədə 2-3 dəfə ən azı 30-40 dəqiqədən az olmayaraq fiziki fəaliyyətlə məşqul olun. Statik fiziki yükdən qacın.
6. Hipertoniyaya nəzarət edin və vaxtında onu müalicə eləyin, qan təzyiqinin səviyyəsi 140/90 mm.c.s yuxarı qalxmamalıdır.
7. Şəkərli diabeti korreksiya etməyi yaddan cıxarmayın.
8. Cəkinizə nəzarət edin. Əgər kişilərdə bel nahiyyəsində gövdənin dairəsi 102 sm-dən, qadınlarda isə 88sm-dən çoxdursa bu piylənməni göstərir və müalicə tələb edir.
9. Siqaret cekməyin! Spirtli ickilər, o cümlədən pivə icməyinYuxarida göstərilənlərə dəqiq əməl edilməsinə baxmayaraq,”pis” xolesterinin sə-
viyyəsi enmirsə, onda həkimə müraciət etmək, qanda xolesterinin miqdarını normallaşdıran preparatlar qəbul etmək lazimdır. Lakin yadda saxlamaq lazımdır ki,hipolipidemik preparatları qısa müddət qəbul etmək elə bir effekt vermir, və onlarıuzun müddət və ya ömürlük qəbul etmək lazımdır.
Fitoterapiya köməkçi vasitə olub, “ pis” xolesterini qanda aşağı salır, “ yaxşı“
xolesterinin isə miqdarını artırır. Bu məqsədlə tozağacı tumurcuqlarından, soğandan, sarımsaqdan, günəbaxandan, itburnundan, feyxoadan, avokadodan, çöl və üçrəngli bənüvşədən istifadə edirlər. Xolesterini dəniz kələmı,avokado, feyxoa aşağı salır.
Sarımsaqdan tinktura düzəldin. İri bir baş sarimsağı əzin, 15 qr təzə nanə və qurumuş limon qabıgı əlavə edin, üzərinə 200 qr araq və ya 100qr tibbi spirt tökün.
Tinktura bir həftədən sonra hazır olacaqdır, 1 çay qaşığı yeməkdən qabaq gündə 3 dəfı iki aylıq kurslarla qəbul etmık lazımdır. Eyni üsulla soğandan da tinktura hazırlamaq olar. Tibbi spirtdən hazırlanmış tinktyuranı işlətməzdən əvvəl 1: 1nisbətində durulaşdırmaq lazımdır.
Bağırsaqdan xolesterinin çıxmasına qara gavalıdan, dəniz kələmindən, sarımsaqdan, feyxoadan, cəfəridən hazırlanmış və günəbaxan yağı əlavə edilmiş salatlar kömək edir.
Ahil və qoca yaşlarda öz sağlamlığınıza görə əzab çəkməmək üçün, aterosklerozun erkən profilaktikasına başlayın

Источник: www.diabet.az

Kolesterol Nedir?

Vücudun bütün hücrelerinde yer alan ve enerjinin oluşmasına katkı sağlayan görüntüsü balmumunu andıran bir maddedir. İnsan vücudu yeteri kadar kolesterol üretebilecek kabiliyete sahiptir. Aynı zamanda besinler yolu ile de vücuda kolesterol girişi sağlanmaktadır. Yüksek kolesterol kadar düşük kolesterolünde vücut için pek çok riskleri bulunmaktadır.

Kolesterol Neden Yükselir?

Kolesterolün yükselmesi için genetik ve dış etkenler olmak üzere pek çok sebebi bulunmaktadır. Öncelikle kişilerin aile geçmişlerinde kolesterol ile sıkıntıların bulunması en önemli sebeplerin başındadır. Karaciğer organı tarafından vücut için yeteri kadar üretilen kolesterole ek olarak aşırı yağlı yiyeceklerle alınan kolesterolde bu rahatsızlığı tetiklemektedir.

İleri seviyelere kadar hiçbir belirti göstermeden ilerleyen bu hastalık sinsi bir rahatsızlık olması nedeniyle oldukça tehlikelidir. Kandaki mevcut kolesterolün yükselmesine etki eden aşırı kilo, sağlıksız beslenme ve stres gibi faktörlerde değerlerin yükselmesine yol açabilmektedir. Beslenme şekline doymuş yağ oranı yüksek yiyeceklerin bulunması kolesterolün yükselmesine neden olmaktadır.

Yüksek Kolesterol Nasıl Düşürülür?

Sağlık açısından oldukça riskli yönleri olan yüksek kolesterolü düşürmenin en etkili yolu beslenme şeklinin değiştirilmesidir. Fazla kiloların verilmesi, düzenli egzersiz ve içiliyorsa sigaranın bırakılması kolesterol seviyesinin dengelenmesini olumlu yönde etki edecek yollardır.

Yaşam şekli ve beslenmenin değiştirilmesine karşın düşmeyen yüksek kolesterol durumunda lipid düşürücü ilaçların kullanılması gerekir. İlaçla ya da sağlıklı beslenme ile düşürülmeye çalışılan kolesterol aynı zamanda bitkisel yöntemlerle de düşürülebilen bir rahatsızlıktır. Hindiba kökü, zeytin yaprağı ve çuha çiçeği gibi bitkilerle hazırlanan kürler yüksek kolesterolün düşürülmesine yardımcı olmaktadır.

Yüksek Kolesterolün Belirtileri Nelerdir?

Yüksek kolesterol çoğunlukla belirtisi olmayan ve düzenli yapılan tetkikler sonucunda teşhis edilebilecek bir durumdur. Kişinin uzun yıllar kolesterol seviyesinin yüksek olması hiçbir belirti vermeden kalp ve damar sağlığını tehdit edebilir.

Günlük yaşantının olumsuz etkilenmesine neden olabilecek hiçbir belirtiye neden olmayan yüksek kolesterol ender de olsa cilt yüzeyince yağ bezesine benzeyen kabarcıklara neden olabilir. En ciddi etkisi damar tıkanıklığı olan yüksek kolesterol önem amacıyla düzenli kontrol gerektirmektedir.

Yüksek Kolesterol Hangi Hastalıklara Yol Açar?

Kolesterolün yükselmesi ile birlikte diğer hastalıkların bir arada bulunması genel sağlık durumunun iyice kötüleşmesine neden olabilir. Tiroit ve hipofiz bezlerinin yeterince çalışmaması ve karaciğer ve böbreklerde hastalıklara nede olabilir. Genellikle damar duvarında biriken kolesterolün tıkanıklığa yol açması ve zamanla esnekliğini kaybederek sertleşmesine yol açması ise en sık karşılaşılan sorunlardır.

Damarda sertleşmeye yol açan plakların pıhtılaşmayı tetiklemesi tıkanıklığın artmasına ve kan dolaşımının durma noktasına gelmesine neden olabilir. Belirtisi olmadan gelişen bu durumlar kalp krizinin başlıca sebeplerindendir. Bu konuya ilişkin yapılan bazı araştırmalar yüksek kolesterolün Alzheimer hastalığına da neden olabileceği ihtimali üzerinde durulmuştur. Kadınlarda görülen meme kanseri gibi hastalıklarında kolesterol ile yakın ilişkide bulunduğu öne sürülmektedir.

Yüksek Kolesterol Nasıl Teşhis Edilir?

Kan tahlili kolesterol seviyesinin ölçülmesi için tercih edilen başlıca tetkiklerden biridir. Bu tür testlerde doğru sonucun alınabilmesi için hastaların test öncesi 12 saat hiçbir şey yemeden sağlık merkezlerine gelmeleri önerilmektedir. Hastadan alınan kan örneği iyi ve kötü kolesterolün belirlenmesi için kullanılır.

Kişilerde herhangi bir semptoma neden olmadan gelişen kolesterolün erken tanısı için düzenli kan testlerinin yaptırılması önerilir. Aksi halde habersizce kanda yükselen kolesterol sonucu ölümcül olan hastalıklara sebebiyet verebilir. Kanda seviyesi yüksek kolesterolün damarları tıkaması kalp krizi ve inme gibi sağlık sorunlarının olasılığını artırmaktadır.

Yüksek Kolesterolden Korunma Yolları Nelerdir?

Yüksek kolesterol risklerinden korunmak ve sağlıklı olmak adına kişilerin kendilerince alabilecekleri bazı önlemler vardır. Beslenme yolu ile dışardan alınan kolesterol dengesinin kurulması için doymuş yağ tüketiminin azaltılması alınabilecek ilk önlemlerden biridir. Sağlıklı pişirme yöntemi olarak buharda ve haşlama teknikleri kızartmaya göre daha çok tercih edilmelidir.

Hareketsiz bir yaşamdan kaçınmak ve olabildiğince düzenli egzersiz yapmak da kötü kolesterolün düşmesine yardımcı olur. Alınan tüm önlemlere rağmen genetik faktörlerin baskın gelmesi kolesterolün yüksek çıkmasına neden olabilir. Böyle durumlarda doktor kontrolünde ilaç tedavisine başlanması gerekir.

Kolesterolü Düşüren Besinler

Karaciğerin ürettiği kolesterole ek olarak dışardan besinler yolu ile alınan kolesterol seviyesi için hangi yiyeceklerin tercih edilmesi gerektiği önemli bir konudur. Lif oranı yüksek gıdaların LDL kolesterolü düşürücü etkisinden dolayı elma, armut ve yulaf gibi yiyecekler mutlaka beslenme diyetinde yer alması gereken yiyeceklerdir.

Doymamış yağ oranı en yüksek besinlerden biri olan fındık e vitamini açısından da zengin olmasından dolayı tercih edilmelidir. Yiyeceklerin pişirilmesinde ve hazırlanmasında olmazsa olmaz olan yağ tercihinde ise zeytinyağı en sağlıklı yağ tercihidir. Ayçiçek yağı ve tereyağına göre daha az işlenmiş özellikte olması kolesterol için ideal olmasını sağlamaktadır. Somon balığı, ceviz, havuç, üzüm, yeşil çay ve soğan gibi yiyecekleri kolesterolü düşürmek amacıyla tüketmekte fayda vardır.

Kolesterolü Yükselten Besinler

Kolesterol oranı yüksek yiyeceklerle ağırlıklı olarak beslenmek kötü kolesterolün oldukça yükselmesine neden olabilir. Doymuş yağ ve trans yağ içeren yiyeceklerin bu rahatsızlığı tetikleyici nitelikte olmalarından dolayı palmiye yağı, Hindistan cevizi yağı ve tereyağı gibi yağları en az seviyede kullanmaya özen gösterilmelidir.

Hayvansal besinlerde çok miktarda bulunan kolesterol, bilinçsizce ve aşırı tüketilen balık ve kırmızı et gibi gıdaların vücut için zararlı olmalarına neden olabilir. Yağ oranı yüksek süt ve süt ürünleri, işlenmiş şarküteri ürünleri ve deniz ürünlerinin tüketimi daha sağlıklı bir beslenme şekli için kısıtlandırılmalıdır.

Kolesterol ve Beslenme Tavsiyeleri

Uzman doktorlar tarafından gerekli tetkikler yapılmadıkça belirlenemeyen kolesterol değerlerine karşın insanların her daim sağlıklı ve kaliteli beslenmeye özen göstermeleri gerekir. Yağ seçiminden et tüketimine kadar pek çok detay, kandaki kolesterolü direkt olarak etkilemesi bilinçli ve dikkatli olmayı gerektirmektedir.

Genel sağlık içinde son derece sağlıksız olan margarinlerden uzak durmak ve kızartılmış yiyeceklerden uzak durulması önerilir. Et seçiminde balık ve beyaz etin yağsız ve derisiz olan kısımları idealdir. Salam ve sosis gibi işlenmiş gıdalardan her sağlıklı olmak isteyen bireyin uzak durması şarttır. Süt ve süt ürünleri tercihinde ise yağ oranı en düşük olan ürünler tercih edilmelidir.

Sebze meyve tercihinde de bol yeşillik ve yeşil yapraklı sebzeler tercih edilmelidir. Tüm bunlara ek olarak ideal kilonun belirli aralıkla kontrol edilmesi ve varda fazla kilonun verilmesi kolesterol seviyesinin ideal düzeyinde olmasını sağlayacaktır.

Источник: bilgizma.com

Функция холестерина

Холестерин нерастворим в воде, растворим в жирах и органических растворителях. Около 80 % холестерина вырабатывается самим организмом человека: (печенью, кишечником, почками, надпочечниками, половыми железами), остальные 20 % поступают с пищей.

Становится понятным, что холестерин, это  жироподобное вещество животного происхождения. Получаем мы его не только из пищевых продуктов, наш организм вырабатывает холестерин сам. Другими словами, если вы совсем перестанете получать холестерин с пищей, организм все равно будет его вырабатывать в необходимом количестве, но при условии, что в вашем рационе присутствуют все необходимые элементы — углеводы, жиры и белки.

Ну и нужен оказывается холестерин на благо организма тоже. Оказывается без него никак нельзя. Холестерин является жизненно необходимым веществом, т.к. он играет очень важную роль в метаболизме клеток. Он необходим для выработки витамина D. Он является необходимым компонентом всех клеточных мембран и принимает участие в выработке всех стероидных гормонов, включая тестостерон, эстроген и кортизол. Он также необходим для мозга, и снабжает ткани организма антиоксидантами.

Холестерин также нужен для производства желчных кислот, которые помогают организму усваивать жиры. На самом деле, именно избыточный уровень холестерина в крови, а не холестерин как таковой, вызывает всем известные проблемы со здоровьем и способствует поддержанию его репутации как вещества, от которого нужно бежать, как от чумы.

Знайте, что нанести вред вашему здоровью может не только избыток холестерина, но и его недостаток. Снижение уровня холестерина ниже нормального уровня может, например, спровоцировать риск развития таких заболеваний, как гипертиреоз (повышение активности щитовидной железы), поражение коры надпочечников, истощение.

Поэтому помните, что полностью исключать пищевые продукты, содержащие холестерин, не следует, нужно просто разумно снизить их количество.

В овощах и фруктах содержится пектин.
Старайтесь употреблять фрукты и овощи, содержащие витамины группы В и С, магний и калий. Овощи содержат в себе полифенолы, способствующие усвоению полезного холестерина (ненасыщенных жиров) и одновременно прогоняющие из организма плохой холестерин (насыщенные жиры). В составе фруктов содержится пектин, также способствующий снижению уровня холестерина в крови.

 Липиды крови, что это такое?

Вещество холестерин относится к липидам. Как правило, по крови он «путешествует» не один, а в компании с липопротеидами. Отсюда и понятие, как общий холестерин. Липопротеиды, это жироподобные вещества, (из которых липопротеиды ЛПВП и ЛПНП — это два липида в виде комплексного жиро-белкового соединения), циркулируют в теле, а при неправильном их соотношении и количестве,, могут вызвать атеросклероз (затвердение артерий) . Вашему вниманию все типы липопротеидов, которые различаются пропорциями входящих в их состав компонентов:

 • Липопротеиды низкой плотности (ЛПНП). Холестерин с высоким уровнем ЛПНП считается «плохим», так как способен окисляться, проникать в стенки артерий, вызывая их воспаление и повреждение.
 • Липопротеиды высокой плотности (ЛПВП). Холестерин, содержащий ЛПВП, называют «хорошим». Он не оседает бляшками на стенках сосудов, уменьшая риск сердечно-сосудистых заболеваний.
 • Триглицериды. Участвуют в производстве энергии для жизнедеятельности клеток, а их излишек откладывается в жировой ткани. Поэтому при большом содержании триглицеридов человек набирает лишний вес.

  Продукты с лишними калориями
  Углеводы при избыточном поступлении в организм могут приносить с собой лишние калории, которые организм, как запасливый хозяин, оставляет про запас – в виде жирка на талии, бедрах или ногах.

Общий холестерин, ЛПВП, ЛПНП — норма у мужчин по возрасту

Xolesterin nedir
Липопротеиды высокой плотности (ЛПВП) — это холестерин, который действительно защищает от инфаркта и инсульта. После 35 лет мужчины могут узнать свой холестерин в крови. Женщины могут лет на пять позже.

«Хороший» холестерин или ЛПВП защищает нас от образования бляшек в сосудах. ЛПВП доставляют холестерин обратно в печень для переработки и выведения из организма.

У «плохого» холестерина или ЛПНП функция другая. это рабочая лошадка. Из ЛПНП вырабатываются нужные нам гормоны, витамин D. Эти липопротеиды необходимы для обновления клеток. Слишком низкий уровень «плохого» холестерина повышает риск депрессии, а слишком высокий начинает выпадать в осадок на стенки сосудов. превращаясь в атеросклеротические бляшки.

Триглицериды

Триглицериды, это жиры. Они попадают в наш организм с пищей. Организм использует жир для получения энергии. Но избыток калорий, которые мы получаем с пищей откладывается в виде триглицеридов. Потрогайте свои бока. Причем неважно из чего эта энергия была получена — из белков, углеводов или жиров. Все лишнее в «заначку». Основной же источник триглицеридов, это жиры животного и растительного происхождения.

Жирные продукты
Чтобы холестерин из желтка преобразовался в ЛПНП, ему необходимо жировое сопровождение. Это может быть зажарка с колбасой или салом. Если же яичница приготовлена на растительном масле или яйцо просто сварено и употребляется с овощами, количество вредного холестерина не увеличится.

Триглицериды нерастворимы в воде, как и холестерин.Триглицериды существуют в крови в виде соединения с белками. которые называют липопротеидами. В таком виде они и путешествуют по организму.

Триглицериды легко притягиваются сосудистой стенкой, при этом белковая оболочка отдает жир, который оседает на стенке сосуда и разрушает ее, провоцируя развитие атеросклеротической бляшки.Вывод такой — повышение триглицеридов в крови провоцирует развитие атеросклероза. Поэтому с определением холестерина в крови , определяют уровень триглицеридов.

Триглицериды понижены

Это значит. что в вашем питании мало продуктов богатых триглицеридами. Тогда вы будете худеть, а энергия будет поступать из вашей жировой «заначки». Самым лучшим выходом из данной ситуации является пересмотр вашего рациона и организация высокоэнергетического питания.

Это тот случай, если вы относительно здоровый человек. В других случаях низкий уровень триглицеридов связан с наличием какого-то заболевания. Например болезни печени или легких.

Триглицериды повышены

Триглицериды повышены, что это значит? Это значит, вы находитесь в группе риска. Возможно, что у вас уже атеросклероз, сахарный диабет. ожирение или другие заболевания. Может это вызвано приемом медицинских препаратов или вашим образом жизни (много курите или употребляете алкоголь).Xolesterin nedir

 

Коэффициент атерогенности

Существует такое понятие. как — коэффициент атерогенности.  Это баланс «хорошего» холестерина и холестерина общего, который в будущем может перейти в связанное состояние (ЛПНП), представляет собой их пропорциональное соотношение. По данным атерогенности можно определять возможность возникновения атеросклероза. Формула такая:

КА (Коэффициент атерогенности) = ( общий холестерин — ЛПВП)  ⁄  ЛПВП.

Норма индекса атерогенности ,  является нормальным в диапазоне от 2 до 2.5 единиц (но не выше 3.2 для женщин и 3.5 для мужчин).Высокий показатель может говорить о наличии атеросклероза. Однако один лишь коэффициент не позволяет с точностью утверждать о наличии заболевании.

Женщины до наступления менопаузы обычно не сталкиваются с проблемой холестерина. Природа их защищает, и организм сам вырабатывает нужные ему гормоны . Поэтому женщины сталкиваются с этой проблемой позже лет 20-30, чем мужчины. Возможные причины, повышенного холестерина у женщин, это ожирение, сахарный диабет, заболевания печени, беременность.

Обычно направление на анализ холестерина  дает врач. Анализ делают натощак. Перед этим несколько дней не употребляют пищу богатую жирами. Курение , стресс. большие физнагрузки могут неточно показать результат.

 

Факторы риска, связанные с высоким уровнем холестерина

Как уже отмечалось, высокий уровень холестерина может привести к серьёзным проблемам. Поэтому очень важно понимать, какие существуют факторы риска. Ниже перечислены пять основных из них:

 • Сидячий образ жизни. Недостаточное количество физических упражнений приведет к накоплению «вредного» холестерина (ЛПНП) и последующему риску возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.
 • Ожирение. Высокий уровень холестерина часто связан с избыточным весом. Ожирение является предвестником потенциальных сердечно-сосудистых заболеваний.
 • Курение. Увеличивает вязкость крови и способствует сужению артерий, что негативно сказывается на уровне холестерина и способствует появлению болезней сердца.
 • Потребление продуктов, с высоким содержанием холестерина и насыщенных жиров, повышает уровень «плохого» холестерина ЛПНП.
 • Наследственность. Если у Ваших родителей или братьев/сестёр повышенный уровень холестерина, то Вы автоматически попадаете в группу риска.

Вот вам пять факторов риска, связанные с высоким уровнем холестерина, только один связан с наследственностью, все остальные связаны  с нашим образом жизни, отношением к самому себе, к своему здоровью.

Чем больше жирной пищи вы едите, тем выше уровень холестерина.
Чем больше порция, тем выше вероятность резкого повышения уровня холестерина и триглицеридов в крови, что может привести к повреждению стенки сосудов.
Совет: дома готовьте как обычно, но съедайте только половину, а в ресторане разделите блюдо на небольшие порции и ешьте медленно, чтобы вовремя остановиться, когда почувствуете, что наелись..

Условия снижения холестерина

Несложно сделать вывод. что если отказаться от этих вредных привычек, привести свое тело в порядок, то все у вас будет в норме.

 • Физическая активность важна и нужна, но не все физические упражнения подойдут человеку у которого уже есть в артериях атеросклеротические бляшки.
 • Специальная диета. Необходимо первостепенно ограничить поступление в организм с пищей насыщенных жиров, которые неизбежно повышают уровень холестерина. Больше всего их содержится в свином и говяжьем мясе, сливочном масле, сыре и рафинированных маслах. Такие продукты легко заменить курятиной, рыбой, оливковым или кукурузным нерафинированным маслом.  Снизить «плохой» холестерин помогает не “обезжиренная”, а низко-углеводная диета.
 • Значительно увеличьте употребление продуктов с  большим содержанием клетчатки: овёс, кукурузные и рисовые отруби, бобовые и все овощи. Достаточно ежедневно съедать немного грецких орехов, пророщенной пшеницы, пару зубчиков сырого чеснока и выпивать несколько чашек зеленого чая, чтобы быстро снизить холестерин в крови .
 • Если есть такая наследственная предрасположенность, то тем более надо вести здоровый образ жизни, проверять уровень холестерина. если надо применять медицинские препараты, наблюдаться у врача.

 

 

Источник: genaromat.ru


Leave a Comment

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.